ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกพงษ์พิพัฒน์ เปี่ยมศิริ จ่าเอกปัณณวัฒน์ เหมหิรัญ