รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำชับให้กักเก็บน้ำฝนใน 1-2 เดือนข้างหน้า สำรองไว้ใช้หน้าแล้งปีหน้า

21/08/2019 15:00
 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 76 จังหวัด ว่าเป็นการรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การ น้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค และน้ำที่ใช้ด้านการเกษตรจะแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งในพื้นที่จะต้องทราบปัญหาเป็นอย่างดี โดยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหาอีกมาก แต่การทำการเกษตรของไทย จะต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นจะต้องหาหรือว่าจะทำอย่างไรจะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ได้ แต่ที่ผ่านมาเราไม่สามารถเก็บน้ำฝนไว้ใช้ได้เท่าที่ควร ทั้งนี้รัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาและจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่ทำแผนงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ลงไปช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ยังได้เน้นย้ำให้จัดหาน้ำจากทุกแหล่งรองรับการใช้น้ำ ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัย มุ่งดูแลด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดความเสียหายด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้จำแนกความเสียหาย ตามประเภทและช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พร้อมกำชับให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ มาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า เน้นการกักเก็บน้ำจากปริมาณฝนในช่วง 1 – 2 เดือนข้างหน้า เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,261
ทั้งหมด
312,899