สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ การคาดหวังของประชาชนในรัฐมนตรี 20 กระทรวง โดยประชาชนส่วนใหญ่ตั้งความหวัง กับการยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ การคมนาคม และรายได้ ให

21/07/2019 14:00
 

    สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน  1,586 ตัวอย่าง กรณี เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวงอย่างไร ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่า เรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อ กระทรวงกลาโหม อันดับ 1 คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน 45.43% อันดับ 2 ดูแลความมั่นคง ช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ 31.85% และ อันดับ 3 รักษาความสงบ ความสามัคคี สร้างความปรองดองให้กับประเทศ 24.72% ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย อันดับ 1 ต้องการให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ 44.30%   อันดับ 2 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เร่งสะสางคดีที่คั่งค้าง ทำงานอย่างต่อเนื่อง 32.64% และ อันดับ 3 ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด 25.39%  กระทรวงคมนาคม ประชาชนคาดหวังมากที่สุด คือ การมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น 51.09% อันดับ 2 แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ จัดระเบียบการจราจร 31.52%  อันดับ 3 ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ พัฒนาคุณภาพและการบริการ ปรับลดค่าโดยสาร 23.91% ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนคาดหวังให้มีการส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม เป็นอันดับ  65.86%   ส่วนอันดับ 2 ช่วยให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 21.34% และอันดับ 3 พัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย ควบคุมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 13.91% นอกจากนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน เรื่องที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุด คือ สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 45.14%  อันดับ 2 เน้นส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน 30.00% และ อันดับ 3 แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย 26.49% เป็นต้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
64
ทั้งหมด
1,193,123