กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าปีนี้ นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาในระบบที่ได้มาตรฐานกว่า 2 แสนคน เน้นป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ปรับมุมมอง ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

03/07/2019 10:00
 

        นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า ในปี2562 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้านำผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด 219,275 คน แบ่งเป็นระบบสมัครใจ 136,725 คน บังคับบำบัด 56,550 คน ต้องโทษ 26,000 คน จากผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 ได้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฯในโรงพยาบาลสังกัดทั่วประเทศกว่า 800 แห่งแล้วจำนวน 133,962 คน คิดเป็นร้อยละ 61.09 ในระบบสมัครใจ 61,360 คน ระบบบังคับบำบัด 58,864 คน และระบบต้องโทษ 13,738 คน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า การบำบัดผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโดยศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ใช้กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด การจัดการอารมณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เห็นอกเห็นใจ พร้อมระบบการติดตามดูแล ช่วยเหลือหลังเข้ารับบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดทั้งด้านเศรษฐกิจ และอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อาทิ เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และซี  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลผู้ใช้ยาเสพติด แบบองค์รวมทั้งกาย จิตใจ สังคม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงให้โอกาสผู้บำบัดสามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,141
ทั้งหมด
1,177,746