กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั่วประเทศมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา

03/07/2019 08:00
 

           นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการหรือ  กพฐ. เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั่วประเทศที่มุ่งเน้น พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน
นอกจากนั้นยังมีการสร้างการรับรู้กับสังคมให้มากขึ้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,136
ทั้งหมด
1,177,741