ครม.เห็นชอบแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สอดรับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซาก

21/06/2019 08:00
 

            พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการแก้ไขแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากเดิม 34 กลยุทธ์ เป็น 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน  ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นกรอบกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำกว่า 40 หน่วยงานของประเทศดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ผ่าน 6 ด้านหลักคือ ด้านการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยตามแผนงานปี 2562-2565 จะมีโครงการที่เกิดขึ้นกว่า 456 โครงการ.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,692
ทั้งหมด
1,096,158