นายกรัฐมนตรี สั่งการ คสช.สำรวจปัญหาหนี้นอกระบบรายพื้นที่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาเร่งแก้ไขให้ชัดเจน

16/05/2018 09:00
 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรี สั่งการเพิ่มเติมเรื่อง Big data กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดยให้แต่ละกระทรวงการคัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นในการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องบรรจุลงไปในแบบฟอร์มส่งให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้   นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ส่วนกลาง ขณะที่ในส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาประนอมหนี้ ปรับลดดอกเบี้ย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและจัดระเบียบลูกหนี้ แต่พบว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหายังไม่มีประสิทธิภาพ จึงมอบหมาย คสช. ทำการสำรวจหนี้นอกระบบในแต่ละพื้นที่ พร้อมประสานไปยังกระทรวงการคลังและประสานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยการแก้ไขปัญหาและเจรจาประนอมหนี้ พร้อมทั้งยังให้ดูแลในส่วนของโรงสี โรงงานมันสำปะหลังและโรงบีบอัดน้ำมันปาล์ม ที่พบว่ามีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกร โดยการให้เกษตรกรนำผลผลิตไปวางก่อน เพื่อแลกเงินกู้แต่สุดท้ายให้ราคาผลผลิตไม่ครบตามจำนวน โดยให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปกำหนดกรอบระยะเวลาว่า ในแต่ละพื้นที่มีปัญหาอย่างไร มีจำนวนหนี้เท่าไหร่และต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหานานแค่ไหน จึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
463
ทั้งหมด
545,701